Aviso Legal
1. INFORMACIÓN XERAL
stegsindicato.org, é un dominio de Internet do que é titular o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, provisto do C.I.F. J-36125946, cuxo domicilio social radica na Avenida de Coimbra 15, en Santiago de Compostela (C.P: 15704), e que presta os servizos referidos nesta web.
 
2. OBXECTO
Esta páxina web ten por finalidade permitir o acceso xeral a todo usuario aos servizos que ofrece o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”. Autilización desta páxina web leva á adhesión a todo o disposto neste aviso na versión existente á data de acceder á mesma.
 
3. SERVIZO
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, poderá modificar ou interromper en calquera momento, e sen previo aviso, tanto a configuración da web, como as condicións e os contidos da mesma, sen que se lle poida esixir responsabilidade algunha por tales motivos.
O usuario comprométese a non usar os contidos desta web para desenvolver actividades contrarias á lei, carecendo en todo caso o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, de responsabilidade algunha polo uso que dea o usuario aos contidos da web.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, non é responsable dos contidos existentes nos enlaces que poidan aparecer na web, nin das manifestacións vertidas por terceiros nesta páxina.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, non será responsable en caso algún, dos posibles danos que poidan causarse nos equipos do usuario derivados da navegación por esta web.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, informa que esta web non utiliza Cookies nin calquera outro método que permita obter datos persoais sen o consentimento do titular dos mesmos.
O usuario responderá de todos os danos e prexuízos que lle ocasione ao “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, polo incumprimento destas condicións.
 
4. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS.
O “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, informa ao Usuario que os datos persoais que facilite (incluídos todos os que comunique vía e-mail), serán incorporados aos ficheiros dos que é responsable, que se encontran inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos.
En relación coa seguridade de ditos datos, cabe indicar que, ademais de ser tratados con absoluta confidencialidade, adoitáronse todas as medidas técnicas para evitar a alteración, perda e o tratamento ou acceso non autorizado dos mesmos.
Ditos datos, cuxo tratamento consente o usuario expresamente, só serán utilizados para prestarlle o servizo que solicite, para comunicarse con vostede e para emitir a factura e cobrar os citados servizos, motivo polo cal, os mesmos unicamente serán comunicados a outras entidades e Organismos cando dita comunicación sexa totalmente necesaria para poder prestarlle o citado servizo.
O usuario responderá da veracidade dos datos que aporte, reservándose o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, as accións que estime pertinentes en caso de aportarse datos falsos.
Poderá vostede exercitar ante o “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, mediante escrito, acompañado de copia do D.N.I., dirixido á seguinte dirección: Avenida de Coimbra 15, en Santiago de Compostela C.P: 15704
 
5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos os dereitos de propiedade intelectual dos contidos desta páxina web, o seu deseño gráfico e os seus códigos fonte, son titularidade exclusiva do “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, correspondéndolle unicamente a este os dereitos de explotación dos mesmos.
Queda prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, total ou parcial sen a expresa autorización do “SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA”, así como calquera outro acto que non fose expresamente autorizado por este. Igualmente quérese indicar que todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos contidos nesta páxina web están protexidos pola lei.
 
6. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

         Para calquera controversia que xurda en relación con esta páxina, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución das citadas controversias os Tribunais de Santiago de Compostela.